Kv. Ejdern

Kv Ejdern ligger centralt i Örkelljunga. Mot väst och sydväst reser sig en kraftig brant mot kyrkan och Prästsjön. Öster om tomten slingrar Pinnån. Söder om den aktuella tomten anvisar detaljplanen parkmark. Vår tolkning av detaljplanens intentioner är en vilja till stadsmässighet med gaturelaterad bebyggelse och ett kontinuerligt gatunät. Gaturummen skall utformas så att det blir en intim miljö. Målet skall vara att skapa förutsättningar för människor att röra sig på gatorna. Där människor rör sig sker spontana möten, tillhörigheten stärks och tryggheten i området ökar. Entréer som vetter mot gatan är i detta sammanhang av största vikt.

Kortinfo

  • Adress: Örkelljunga
  • Projektdatum: September 2007
  • Kontraktsform: Konsultuppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski, A. Medin
  • Beställare: Örkelljungahem