Löddeköpinge Centrum

Plan- och Byggnadskonsts planförslag för Löddeköpinge centrum baseras på kvalitetsprogrammet för centrumförnyelse i Lödde-köpinge, från år 2000. Den gamla bykärnan har den gröna småstadens karaktär; tätt liggande gatuhus med bakomliggande trädgårdar, som punktvis får kontakt med gatan. Målet med planen är att utsträcka den gröna småstadskaraktären enligt illustrationen. ”Småstadskärnan” kommer då bättre att motsvara samhällets faktiska storlek. Ur beskrivningstexten: ”Den nya bebyggelsen grupperas kring intima smågator och ett centralt torg. Gatorna syr ihop de omgivande stråken och torget blir en naturlig mötespunkt för hela området mellan Landskronavägen, Löddeköpinge centrum och parkstråket. Alla husen har genomgåen-de entré mellan gatans offentliga rum och den inre halvprivata gröna gården.”

Kortinfo

  • Adress: Löddeköpinge Village, The Municipality of Kävlinge
  • Projektdatum: Februari 2001
  • Kontraktsform: Utredningsuppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski
  • Beställare: Kävlinge kommun