Alsike, Uppsala

Ur översiktsplanens förord: ”Alsike Fastighets AB inled-de sitt arbete med att utforma ett program som sedan ut-gjorde underlag för en idé-upphandling. En utgångs-punkt i programmet är att Alsike i sin uppbyggnad skall ta tillvara det bästa av den svenska småstadskaraktären och samtidigt ge förutsätt-ningar för ekologiskt stads-byggande. Förebilderna finns i såväl svenska städer, grun-dade under förindustriell tid, som i vissa europeiska städer av sen tid. Fyra olika arkitekt-kontor inbjöds att presentera sitt förslag.” K-konsult i Uppsala fick, Mikael Dunge, arbeta vidare med sitt förslag, som utarbetats i samarbete med Vlade Naumovski och Bo Larsson. I samband med detta uppdrag bildades Plan- och Byggnadskonst i Lund AB.

Kortinfo

  • Adress: Sydöst om Uppsala
  • Projektdatum: Juni 1990
  • Kontraktsform: Parallellt uppdrag följt av planuppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski, B. Larsson in coöperati
  • Beställare: Alsike Fastighetsbolag (JM, HSB)