Bävern Ett

Ur tävlingsförslaget:
Bostadshuset får en arkad i bottenvåningen utmed hela dess längd och bidrar till att trottoaren får ett generösare mått och lämpar sig bättre för eventuella uteserveringar. På tomtens västra del föreslår vi att ett nytt punkthus placeras. Denna angränsar direkt till parken och dess indragna läge skapar ett nytt “intimare” torgrum framför punkthuset som också bildar entrérum till bostäderna såväl som de lokaler som förläggs i bottenvåningen. Detta torgrum kommer att omfatta även kjoskrörelsen som med sitt behov av uteserveringar kan nyttja del av denna. Här föreslår vi en öppnare gestaltning för att locka till stadsparken men också skapa en yta, som lämpligen kan avgrusas så att en ny Boulebana kan locka till gemensamma aktiviteter. Detta rum bildar ett komplement tll stadsparkens gröna rum som inte lämpar sig för liknande verksamhet. Med vår plan vill vi skapa sekvenser i stadsrummet fyllda med aktiviteter av olika slag som ger tillfällen till samverkan och spontana möten mellan människor. Lokalerna i gatuplanet bidrar till att Nygatan förstärks i detta segment med verksamhet, service och folkliv.

För byggnadernas gestaltning föreslår vi att “gatuhuset” följer Nygatan skala och byggs upp till 4 våningar hög. Den får två trapphus med entréer från gatan och de blir genomgående in till den inre gården. Tillsammans med butiksentréerna så kommer detta hus att upplevas som öppen och tillgänglig för alla, som sig bör i stadsmiljö. Fasaderna som har sin riktning mot söder och norr får sina balkonger mot solsidan i söder. Vi gestaltar fasaden så att de bildar “loggior” och fasadlivet hamnar då i framkant över arkadens kolonnad, vars pelare också får lov att delvis växa upp till takfot. På så sätt skapar vi en stram strukturell gestaltning av “renässans” karaktär. Punkthuset får även den en besläktad karaktär i sin detaljutformning. Vi lånar 4-våningshusets taklinje och låter den övergå till punkthusets södra fasad och får på så sätt en “sockel” – markering, för att sedan övergå till en luftigare fasadgestaltning upp till den elfte våningen. Våning tolv låter vi bli en indragen våning där vi förlägger två större lägenheter med tillhörande luftiga och rymliga terrasser, riktade mot havet i söder. Samtliga lägenheter på husets södra sida får från våning 4 och uppåt fri sikt över taklandskapet mot havet i söder. På punkthusets tak anläggs en öppen terrass med markerad kolonnad och pergolatak. Denna terrass blir gemensam mötesplats för alla boende i de två nya husen och där kan alla njuta av det blå havets växlingar i söder och årstiderna växlingar över landskapet i norr. Härifrån kan man få uppleva sitt Skåne från ovan, liksom Nils Holgersson kunde göra från sin plats på gåsen Akkas rygg.

Punkthusets gestaltning skall vara stram och klassisk, generellt med hål i mur som fönsterprincip, förutom den södra fasaden, och får på så sätt en robust och stadig karaktär av torn. En robusthet som kan minna om det fina vattentornet i dess närhet. Dess höjd är underordnat vattentornet, men dess höjd på 12 våningar bildar även den ett landmärke som i samspel med vattentornet kan upplevas vida omkring både från lands och till havs. Av de 66 lägenheterna är hälften tänkta som seniorbostäder.

Kortfakta:

  • Adress: Nygatan, Trelleborg
  • Projektdatum: Maj 2012
  • Kontraktsform: Markanvisningstävling
  • Arkitekt: Vlade Naumovski, Martin Valind
  • Beställare: JM AB / Seniorgården AB