Bjärred-Borgeby

Uppdraget omfattade flera steg, från samrådsförslag i juni 1998 till utställnings-förslag i december 1998 och antagandehandling i juni 1999, samt samrådsredo-görelse och utställningsutlå-tande. Planen tar utgångs-punkt i en analys av orter-nas och landskapets kultur-historiska, visuella och miljömässiga förutsättning-ar. Viktiga delar av planen är placering av förbifartsvä-gar kring Borgeby, av ev. snabbspårväg mot Lödde-köpinge och av nya utbygg-nadsområden. Bjärred och Borgeby uppdelas i karak-teristiska delområden, för vilka allmänna planerings-riktlinjer ges. Planen ger utrymme för 760 lgh, varav 350 i Borgeby och 410 i Bjärred.

Kortinfo

  • Adress: Lomma kommun
  • Projektdatum: Juni 1999
  • Kontraktsform: Planuppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski, B. Larsson
  • Beställare: Lomma Kommun