Föreningstorget, Eslöv

Från tävlingsförslaget:

Föreningstorget ligger i norra delen av centrala Eslövs rutnäts- och kvartersstad, som börjar vid Stadshuset i söder och slutar vid Helsingborgsbanan i norr. Området kring torget har länge präglats av en en upplöst och ofärdig stadsstruktur, och själva torgytan har upplevts som stor och ödslig utan rumskänsla. Vi ser det som mycket positivt att norra delen av torget be­byggs, så att intimare stadsrum kan uppstå, och strävar efter klassiska stadskvaliteter, som hit­tills inte har uppnåtts i denna del av Eslöv: Kvartersstad, entréer från gatan, måttliga fasad­längder, markering av gathörn variation inom ramen för en enhetlig huvudstruktur, av allmänna och privata stadsrum, m m. Staden skall inbjuda till flanerande, pauser och möten. Här har intima torg en stor betydelse. I dagens Eslöv finns sådana kvaliteter i kvarteren mellan Stora Torg och järnvägsstationen. Målet bör vara att låta hela stadskärnan, upp till Förenings­torget och Helsingborgsbanan uppnå sådana kvaliteter.

Bebyggelsen kring Föreningstorget saknar i hög grad ovan nämnda stadskvaliteter. Byggnaden på torgets västra sida är närmast katastrofal med sin enformighet, längd och totala avsaknad av entréer mot gatan. Byggnaden på torgets sydsida bildar inget slutet kvarter, men har fyra välgörande entréer mot torget. På torgets östra sida har för några årtionden uppförts en tät två- till trevånings bostadsbebyggelse, som i form och skala väl harmonierar med äldre byggnader vid Norregatan, men som ändå bryter mot stadsgrammatiken genom att de helt saknar entréer mot gatan. En annan brist är att alla de nämnda byggnaderna enbart har bostäder, och att det helt saknas publikorienterade lokaler i bottenvåningen. Ett levande torg behöver aktiviteter runt om. Polishuset i norr har genom sin monotoni och låga höjd varken bidragit till liv, omväxling eller rumskänsla. Den nya bebyggelsen i kvarteret innebär ett betydande lyft för miljön, inte minst hörnbyggnaden mot Smålandsvägen – Västerlånggatans förlängning. Det är önskvärt att en kompletterande kvartersbebyggelse uppförs också fram till Norregatan i väster och att det också uppförs ett gatuhus på Norregatans östra sida, mot järnvägen.

Kanalgatan innebär en viktig potential, som förbinder Stadsparken (och därmed Medborgarhuset och kyrkan) i söder med Föreningstorget i norr. Gatan bör utvecklas till ett inbjudande promenadstråk, kantat av bostäder och blandade verksamheter och service. Det vore attraktivt att låta gatan göra skäl för sitt namn, med en serie vattenspeglar, kanske en sammanhängande kanal. Med fördel kan denna avlutas med en vattenspegel på Föreningstorgets östra del.

I den kontext, som ovan beskrivits, föreslår vi på Föreningstorgets norra del ett slutet kvarter med bebyggelse i 4-6 våningar plus vindsvåning under sadeltak. Mot torget och alla omgivande gator finns entréer, och genom portar når man in på den inre, gemensamma, privata gården. Bottenvåningen ges egen karaktär med inslag av lokaler, särskilt mot det förminskade torget i söder, där det även finns en arkad utmed hela torgfasaden. Bebyggelsen uppdelas vertikalt i olika byggnadsdelar, som får varierat utseende genom fasadmaterial, färg och höjd. För att öka torgets kvalitet är det önskvärt att torgytan förs fram till byggnaden i söder och att Västerlånggatan på torgets västra sida höjs upp till torgytans nivå, stenläggs och därtill kantas med träd. En kioskbyggnad förlägges som fri paviljong på torgets västra del. En viss parkering i anslutning till denna kan inkomponeras i torgytan.