Hököpinge

Förslaget tar utgångspunkt i en analys av överordnade planfrågor rörande trafik, grönstruktur, relation till landskapet samt kulturmiljö och bebyggelsestruktur. Utbyggnaden sker främst som gaturelaterade småhus kring ett inre, sammanhängande gatusystem, uppdelat på mindre grupper à 20 – 40 bostäder. Stor vikt läggs vid grönstråk och utblickar mot det öppna landskapet. Åtta utbyggnadsetapper visas, så att orten kan upplevas som hel efter varje etapp. Totalt rymmer området ca 300 nya bostäder.

Kortfakta:

  • Adress: Hököpinge f. d. bruks- och stationssamhälle, Vellinge kommun. Främst söder om Bruksvägen.
  • Projektdatum: Maj 2009
  • Kontraktsform: Parallelluppdrag
  • Arkitekt: Vlade Naumovski, Bo Larsson
  • Beställare: Vellinge kommun, Svenska Kyrkan