Hyllievång

Vår planskiss innebär att Hyllievång byggs upp som en traditionell gatu- och kvartersstad, med entréer från gatan och ett kontinuerligt gatusystem. Kvartersstadsprincipen innebär en betydande flexibilitet, där tätheten kan variera från slutna stadskvarter till trädgårdsstad och villabebyggelse. Bebyggelsen skall spela samman med landskapet, t ex genom utblickar mot slättlandskapet och gröna kilar in i stadsbebyggelsen och genom att bebyggelsen skall ha tydliga kopplingar till grannstadsdelarna. Hyllievång föreslås byggas upp kring en central boulevard, kring vilken centrumfunktionerna är lokaliserade. Från boulevarden öppnas tre gröna kilar mot det omgivande landskapet. Järnvägen går i ett nedsänkt tråg, som vid stationen överdäckas med ett torg. Närmast stationen uppbyggs ett relativt tätt centrumområde med butiker, service, kultur m.m. Bostadsbebyggelsen kring centrumområdet föreslås utgöras av slutna kvarter i 3-5 våningar. Lite längre från centrumområdet ges bebyggelsen en småstadsprägel med 2-3 våningar i slutna eller nästan slutna kvarter. I de mer perifera delarna föreslås trädgårdsstadsbebyggelse i 1-2 våningar, där kvarteren öppnar sig mot landskapet.

Kortinfo

  • Adress: Södra Malmö
  • Projektdatum: Juni 1997
  • Kontraktsform: Utredningsuppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski
  • Beställare: Malmö kommun