Kv. Loke

Det aktuella utbyggnadsområdet avgränsas av Malmövägen i väster, Norra Knästorpsvägen i norr, motorvägen E 22 i öster och Höje å i söder. Denna bildar en naturlig gräns för stadsbebyggelsen i söder och projektet blir därmed en tydlig entré till staden. Markområdet omfattar drygt 37 000 m2, varav 5 500 m2 utgör ett grönområde längs Höje å. Själva utbyggnadsområdet omfattar således ca 31 500 m2 exkl. området vid Höje å. Utbyggnadsområdets omgivningar får betydelse för bebyggelsens utformning. Den visuella stadsgränsen vid Höje å gör bebyggelsen till stadens kanske viktigaste fasad mot söder. Detta kräver en arkitektur av hög dignitet och representativitet, gärna med ett påtagligt landmärke. Samspelet mellan bebyggelsen, ån och den öppna zonen längs ån har mycket stor betydelse. Vid Malmövägen skall bebyggelsen samspela med Sankt Larsområdets kraftfulla vegetation och ev. tillkommande bebyggelse. För att ett tydligt och representativt stadsrum skall uppnås krävs här relativt stora byggnadsvolymer. Dessa bör också på ett genomtänkt sätt förhålla sig till nivåskillnaderna, så att de framhävs i stadsbilden. Småhusbebyggelsen i norr bör däremot mötas med mer småskalig bebyggelse och gröna stråk. Mot öster bör motorvägens storskalighet motsvaras av en likaledes storskalig och kraftfull bebyggelse.

Kortfakta:

  • Adress: Södra Lund
  • Projektdatum: Oktober 2007
  • Kontraktsform: Parallellt uppdrag
  • Arkitekt: Vlade Naumovski
  • Beställare: Kärnhem