Norra Sjukhusområdet, MAS, Malmö

Uppdraget omfattade ett utredningsarbete som skulle kunna ligga till grund för ett förslag till ett program, och senare detaljplan, för hur norra sjukhusområdet skall kunna förändras och utvecklas. Bl a. avsåg utredningen att belysa omfattning och lokalisering av nya loka-ler och centrala service-funktioner, samt samord-ning av gemensamma funktioner och teknisk infrastruktur. Dessutom ville vi diskutera sam-bandet med övriga staden ur strukturell och stadsbildsmässig aspekt, studera lämpliga place-ringar av entréer och ge förslag till grönstruktur och trafikstruktur inom området.

Kortinfo

  • Adress: Öster om Pildammsparken, Malmö
  • Projektdatum: Juni 1997
  • Kontraktsform: Utredningsuppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski, B. Larsson
  • Beställare: Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Stadsfastigheter, Malmö