Östra Mårtensgatan, Lund

Utredningen syftade till att diskutera hur man kan för-stärka Östra Mårtensgatan som butiks- och flanörgata och att komma med principidéer för utvecklingen av gatu- och gårdsmiljöer. Insatserna i åtgärdsförslaget har samlats under 4 olika punkter: 1. Den överordnade kontexten – byggnader, lokaler och platser som har/skulle kunna få betydelse för stadsdelens liv. 2. Östra Mårtensgatans detaljutformning. 3. Bebyggelsen och närmil-jön längs Östra Mårtensgatan. 4. Aktiviteter och funktio-ner längs Östra Mårtensgatan.

Kortinfo

  • Adress: Sträckan mellan plaza Mårtenstorget och gatan Östra Vallgatan, Lund
  • Projektdatum: Oktober 1999
  • Kontraktsform: Utredningsuppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski, B. Larsson
  • Beställare: Leve Lund