Södertorn

Vision

Ängelholm redovisar i sin översiktsplan en omfattande tillväxt åt söder, på nuvarande idrottsområde och söderut.

Tävlingsområdet är den plats som kommer att bli ”gränssnittet” mellan det nya Södra Ängelholm och nuvarande stadsstruktur norr om järnvägen, in till själva centrum. Denna plats som kan betecknas som en nod i stadsstrukturen kommer att få en given ”portal kvalitet” och förenar därmed den norra och den södra sidan av staden. Platsen får därför en viktig roll i stadsstrukturen och bör utvecklas i enlighet med denna betydelse.

Vi anser att denna särskilda kvalitet som platsen besitter bör förvaltas så att dess betydelse tydligöres på ett starkt visuellt sätt så att den också tillåts bli ett landmärke. Ett landmärke som kan ses och upplevas från större avstånd, en byggnad  med en gestaltning som kommer att få en emblematisk  betydelse; Den kan bli Ängelholms alldeles eget emblem eller märke och man kommer att uppleva den från alla tillfartsvägar från söder. Från centrum i norr blir den även därifrån en väl synlig byggnad som anvisar sin plats och övergången till det nya Södra Ängelholm, men underlättar också orienteringen inom staden.

Gestaltning

Arkitekturen av idag befinner sig i en dynamisk utveckling, kanske starkare än någonsin förr. Den modernistiska traditionen har varit och är fortfarande starkt förankrad i svensk arkitekturtradition. Den utveckling vi ser idag har en bredd som kan imponera och inspirera alla i processen. Det finns dock en och annan utvecklingslinje som kan sägas inta en frontposition. En sådan kan sägas vara ”den skulpturala attityden”. Med det menas att en strävan till det unika finns, men kanske framför allt till att arkitekturen söker en expression, ett uttryck, som förmedlar en känsla, eller erfarenhet av en art som kanske inte har upplevts tidigare. Det kan vara fråga om att söka vägar bort från det invanda, det förväntade, eller om  man säger så; att ompröva våra arketypiska föreställningar av hur hus ska se ut. Det kan tyckas vara ett radikalt sätt att gestalta arkitektur på, men det kan ske med helt olika gradskillnader, och resultatet behöver inte alltid vara omstörtande.

Vi ansluter oss till denna moderna tradition i detta projekt. Men! …vi väljer också att behålla en hög grad av en arketypisk uppfattning om hur hus i grunden kan upplevas. Vi skall vara moderna, nära arkitekturens frontlinje. Skulpturala till en viss grad  men på intet vis abstrakta.

Dekor är ett element som idag kan kännas ganska naturligt, och därför väljer vi att dekorera en del av byggnaden. Man får gärna uppfatta den som en hommage till en av Sveriges främsta modernistiska målare och skulptörer, som med sina enkla streck och färger erövrade inte bara ytan utan även rymden, Olle Baertling. Det dynamiska mönstret på fasaden stärker emblemet, men tillför också en grad av abstraktion för byggnaden som stärker torn-upplevelsen på distans.

Byggnadens formala uppbyggand kan beskrivas som; (enligt de illustrerade volymstudierna),

….en gest, en rörelse i rummet, som manifesterar sig som en slinga, eller en dynamisk ”snärt”, som bildar en kupad hand, en omslutande arm, en famn som bildar ett rum, och som till sist reser sig upp och överblickar händelsen.

En enda gest; omedelbart synlig och upplevbar. En enda sammanhängande byggnad omedelbart fattbar   –  en enhet, som blir en ” Etthet ”.

Kortfakta:

  • Adress: Ängelholm
  • Projektdatum: Juni 2010
  • Kontraktsform: Markanvisningstävling
  • Arkitekt: Vlade Naumovski