Södra Stationsområdet i Växjö

På Södra Stationsområdet i centrala Växjö arbetade vi tillsammans med PEAB och Riksbyggen fram detta förslag under 2006. Marken, som idag används för godshantering och parkering, skulle kunna inrymma ca 400-500 bostäder samt ca 750 p-platser. Husens skala har längs Järnvägsgatan hållits lika befintlig bebyggelse på andra sidan gatan och trappas med den naturliga lutningen. I mynningen som öppnar mot kyrkogården finns i detta förslag två högre byggnader som grindstolpar mellan öst och väst. Längst i öster föreslogs en publik byggnad och, i anslutning till den, en ny gångbroförbindelse över järnvägen. Uppdraget följdes av illustrationsarbete för Växjö kommun i samband med detaljplanearbetet. Planen visar en gatu/gränd-by med välavgränsade gaturum, som varieras genom mindre vinklingar och oregelbunden gatubredd.

Kortinfo

  • Adress: Växjö
  • Projektdatum: 2006
  • Kontraktsform: Konsultuppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski
  • Beställare: PEAB och Riksbyggen