Stadshallen, Lund

Från tävlingsförslaget:

Bottenvåningen
– den nedre foajén

De inglasade väggarna och det öppna inre rummet ger genomblick mellan Stortor­get, Botulfsgatan och Vårfrugatan och samtidigt en omedelbar överblick. Man rör sig otvunget genom och inom huset, där olika aktiviteter pågår samtidigt. Det sydvästra hörnet är en bra plats för ett café med uteservering. I utrymmet intill finns kommunal information, anslags- och informationstavlor, utställningar, biljettcentral och böcker och tidskrifter till läsning på plats. Här kan man sitta bekvämt utan att behöva spen­dera pengar och koppla av en stund, stämma träff, läsa, använda fritt wi-fi och ta del av information eller själv komma med information och idéer.
Nerfarten mot garaget ger en naturlig uppdelning av bottenvåningen, som kan avgränsa ett ”fixeri” vid Vårfrugatan. Detta är en enkel kreativ verkstad där man kan skapa, återbruka, göra reparationer och lagningar av olika slag. Liknande verksamheter finns på andra håll i Lund. Nivåskillnaderna längs Vårfrugatan med trappavsatser inom bygg­naden utnyttjas medvetet till uppdelningar av utrymmet, sittplatser, platser för ut­blick. ”Fixeriet” får direktentré från Vårfrugatan. Hela bottenvåningen blir på detta sätt en ”social motor”. Inslag av grönska som avskiljande element mellan verksamheter bidrar till en fräsch miljö.
I byggnaden på andra sidan Vårfrugatan bevaras butikslokalerna. Vårfugatan förblir ett stråk med aktiviteter på båda sidor.
Ett utvidgat trapp- och hisstorn vid passagen mot Rådhuset förbinder Stadshal­lens olika våningar. En rymlig entré skapas här och de nya hissarna får uppglasade väggar som medger utsikt mot Stortorget och Skomakaregatan.

Andra våningen
– den övre foajén

Andra våningen har behållit sin ursprungliga kvalitet och lämnas i princip oföränd­rad. Ett av smårummen tas bort för att öka öppenheten. Konsertsalen bibehåller sin användning och förbättras funktionellt inom befintligt utrymme. Vi ser gärna att sessionssalen behåller sin nuvarande inredning, som har ett kulturhistoriskt värde. Smårummen kan även framöver användas till möten, mindre föreläsningar, barnteater m. m. Taket över entrén från Stortorget kan fortsatt användas som scen för musik och uppträdanden för en publik på torget.
I den övre våningens foajé möts människor som deltar i olika aktiviteter, som kan pågå samtidigt. Det finns utrymme för mindre mötesplatser, t ex enklare pausar­rangemang med förfriskningar. Även en läshörna kan inrymmas. Idag är foajéutrym­met begränsat, men vi föreslår att det utvidgas över Vårfrugatan till byggnaden på andra sidan. I denna finns också utrymmen för loger och kontor. Överbyggnaden över Vårfrugatan görs uppglasad i två våningar, även med translucent glasgolv, för att släppa igenom ljus ner till gatan. Konsertsalens flygel kan rullas direkt ut i foajén och transporteras mellan vå­ningarna i den nya rymliga hissen ända upp till panoramarestaurangen.

Tredje våningen
– biutrymmen av olika slag

Även tredje våningen bibehålls i huvudsak oförändrad. Det norra hörnrummet behålls till dansundervisning, övning och framförande av musik och teater m m, bl. a. genom Kulturskolan. Omklädnings-, toalett- och pentryutrymme intill behålls, och kan ev. vid behov omgestaltas senare. Tredje våningen i stadshallsbyggnaden och i byggna­den på andra sidan Vårfrugatan förbinds genom broar i det uppglasade tvåvånings­rummet ovanför gatan. Byggnaden öster om Vårfrugatan inrymmer loger, kontor och förråd. Om utrymmena där är tillräckliga för Stadshallens verksamheter, kan ev. mindre utrymmen i Stadshallsbyggnadens tredje våning slopas, så att större, öppnare utrymmen skapas.

Panoramarestaurang

Ovanpå Konsertsalen föreslås en panoramarestaurang i lätt material med uppglasade väggar. Härifrån har man en vacker utsikt över Lund i alla riktningar. Restaurangen nås via det utvidgade trapptornet. Dit går man för att sitta en lite längre stund och nju­ta av måltiden och utsikten. Restaurangen blir också ett riktmärke utifrån. På kvällen ser man den som en lysande lanterna. Vi bedömer att Anshelms byggnad tåler denna påbyggnad, som följer byggnadens nuvarande form och förstärker anslaget med den centrala konserthallen.

Källarvåningarna

I den övre källarvåningen inryms nya funktioner. De svängda trapporna som för­binder nedre och övre foajén får en fortsättning ner till den övre källaren. Dit förläggs garderob och toaletter. Trapphålet utformas så att ljus kan tränga ned från foajévå­ningarna och en visuell kontakt uppnås. Genom ett ljusschakt från torget når dagsljus ner i källarvåningen. I sydvästra delen av källaren föreslås utrymmen för ”Black box” och repetition, för musik och teater m m. I källarplanets östra del bibehålls garagenedfart, ett antal bilplatser samt förråd och tekniska utrymmen. Här finns också kontakt till källarplanet i byggnaden öster om Vårfrugatan.
Den nedre källarvåningen bibehåller sin nuvarande funktion som garage.

Kortfakta:

  • Plats: Lund
  • Projektdatum: Februari 2019
  • Kontraktsform: Öppen tävling