Stångby, Lund

Plan- och Byggnadskonst deltog i januari 2001 i en parallell skiss rörande ”Idéförslag till utbyggnad av del av Vallkärratorn 8:8, Stångby”. Planförslaget bygger på tanken att Stångby kan få en särskild kvalitet genom att till tät, småstadsliknande miljö foga bebyggelse som står mer i samspel med landskapet. Vidare ville vi pröva den gamla skånska byns strukturella princip, överförd till våra dagars boendestrukturer. Några av de kvaliteter som ryms i de gamla skånska byarna och som vi här eftersträvat: 1. Bostadsgrupperna bildar en öppen struktur i det stora landskapet, men är samtidigt väl avgränsade rum med närhet och intimitet. 2. Bostäderna grupperas kring gårdar eller små gaturum, som bildar ramen om en nära granngemenskap. 3.Alla bostäderna har sin egen lilla trädgård. 4.Mellan bebyggelsegrupperna finns fria grönytor för lek och rekreation. Dessa grönytor ingår i ett större sammanhängande grönstråk.

Kortfakta:

  • Adress: Stångby, Lunds kommun
  • Projektdatum: Januari 2001
  • Kontraktsform: Parallellt uppdrag
  • Arkitekt: Vlade Naumovski, Bo Larsson, Kiran M. Ge
  • Beställare: Lunds Kommun, JM AB