Varvsstaden

Detta bostadskvarter som erbjuder bostäder i bästa läge där nästa alla lägenheterna får utblickar mot vatten och en solig bostadsgård med alla gårdsfunktioner som behövs i ett modernt boende. Det ska upplevas som ett i U-format slutet kvarter men består av tre samverkande lamellhus som delvis öppnas upp i de inre vinklarna så att ljus kan strömma in på gården från alla solvinklar, men också för att skapa intressanta utblickar inifrån gården. Gården är så grön som den kan bli, om garage i källare inte tillkommer så kan fullstora träd planteras. Vi föreslår att växtlighet upp på fasad ska få växa upp, och framför allt så kommer växtligheten på terrasshusen i västra längan att bli frodigt grönskande. Terrasshusen är för övrigt en egen gestaltning i väster som i bottenvåningen kan få vara som egna stadsradhus, i ett två eller tre plan. Den lägre skalan i väster släpper in mera sol in på gården, men blir också en medveten nedtrappning av skalan utmed gaturummet emot Gjuteriet. Taken föreslås utföras som sedumtak för att ytterligare utöka grönytorna.

Bostadskvarteret ska bli en spännande gestalt som med sin smala balkongavel, under den mörka årstiden och kvällar kommer att bli en lysande pylon, som samverkar med den nya brons och kajens horisontellt utbredda ljuspunkter. Byggnaden är som synes något upphöjd för att säkerställa ett skydd mot den vattennivåhöjning som kan förväntas, men också för att skapa insynsskydd för de boende på bottenvåningen. I den norra öppningen mot torrdockan låter vi trappan få bli en gradäng för sittande, och även den södra gårdstrappan ner till kajen får bli en del av det offentliga rummet med sittmöjligheter mot söder.

Ur Gjuteriets inre reser sig en ny byggnad som vi föreslår ska kunna användas till studentboende, som hotell, eller som vanliga bostäder. Denna kan få en egen gestaltning som anknyter till den marina traditionen genom att vi föreslår en färgsättning som kan föra tankarna till de containerfartyg som säkert också har avlöpt Kockums torrdockor. Ett färgrikt inslag som väl kan samverka med den i programmet önskade variationsrika gestaltnings principen.

Kortfakta:

  • Adress: Varvstaden, Malmö
  • Projektdatum: December 2011
  • Kontraktsform: Parallelluppdrag - Fördjupad programstudie
  • Arkitekt: V. Naumovski, M. Valind, D. Södergren, A
  • Beställare: PEAB