Västra Ingelstad, Vellinge Kommun

Uppdraget ingår i en plan-utredning för östra delen av Vellinge kommun. Efter en strukturskiss 1992 och en förstudie 1996 för östra kommundelen vidtog arbetet med fördjupade översiktsplaner för Västra Ingelstad och Östra Grevie. För Västra Ingelstad utarbe-tades samrådsförslag 1998 och utställningsförslag med samrådsredogörelse 2000. Antagandehandling med utställningsutlåtande färdigställs hösten 2001. Planen tar utgångspunkt i en visuell och kulturhis-torisk miljöanalys. Planerad pågatågstrafik på kontinen-talbanan gör, tillsammans med närheten till det vackra backlandskapet, orten attraktiv för utbyggnad. Planen omfattar utbygg-nadsmöjligheter på totalt 300 bostäder (på längre sikt upp till 400 bostäder).

Kortinfo

  • Adress: The Municipality of Vellinge
  • Projektdatum: Oktober 2000
  • Kontraktsform: Konsultuppdrag
  • Arkitekt: V. Naumovski, B. Larsson
  • Beställare: Vellinge stadsbyggnadskontor, Vellinge kommun